210 24 44 774

Προοίμιο

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα.

Ι. Το σύνολο της πλοήγησης στην ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες υπό Τμήμα Ι, (i) όρους χρήσης και (ii) την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΙ. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων από τον Χρήστη, τον αυτόματο υπολογισμό των προσφορών και την κατάταξη αυτών, ώστε να επιλέξει ο Χρήστης την ασφάλιση που προτιμά, παρέχεται και η, υπό Τμήμα ΙΙ, (iii) ενημέρωση από την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το ΠΔ 190/2006 και η λοιπή κείμενη νομοθεσία.

ΙΙΙ. Κατά την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα www.directplus.gr βρίσκονται διαθέσιμα για την πληροφόρηση του, σε διαθέσιμα ευδιάκριτα links στο footer της ιστοσελίδας, τα (α) & (ε) έγγραφα της επιχείρησης. Επίσης με την αποδοχή της προσφοράς και την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Χρήστης προσχωρεί και στην ασφαλιστική σύμβαση. Από τότε εφαρμόζονται παράλληλα με τα τρία (3) ανωτέρω κείμενα (i), (ii) και (iii), οι ανακοινώσεις και οι όροι της ασφαλιστικής επιχείρησης που επιλέξατε, που περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα τα οποία παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρία:

α. Προσυμβατικές Ανακοινώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης.

β. Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και όσων άλλων ασφαλιστικών καλύψεων έχετε επιλέξει.

γ. Δείγμα δήλωσης εναντίωσης και δήλωσης υπαναχώρησης.

δ. Ασφαλιστήριο ("πρώτη σελίδα").

ε. Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τα κείμενα αυτά αποτυπώνουν την συμφωνία των μερών για την εκάστοτε διαφορετική χρονικά στιγμή (δηλαδή πλοήγηση στην ιστοσελίδα, λήψη προσφοράς και σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ Ι

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

1. . H "DIRECT PLUS INSURANCE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (στο εξής ‘ DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800359045 /Δ.Ο.Υ. Αχαρνών. Εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην οδό Δεκελείας αριθμός 96 και Ανεμώνης αριθ. 5. Έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 325853 ως Εταιρία Ασφαλιστικών Συμβούλων.  Δείτε εδώ το έντυπο ενημέρωσης για τα επαγγελματικά στοιχεία μας και τα δικαιώματα του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το άρθρο 11 Π.Δ. 190/2006 και την πράξη 86/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θεωρείται πως έχετε ενημερωθεί σχετικά και πως έχετε διαβάσει το εν λόγω έντυπο.

2. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δημιούργησε τον δικτυακό τόπο directplus.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες αναφορικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους αλλά και την παροχή υπηρεσιών on line ασφάλισης τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του  directplus.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του directplus.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Ο δικτυακός τόπος directplus.gr χρησιμοποιείται με την μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας directplus.gr οφείλουν να :

 • αποδέχονται και συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα
 • επανορθώσουν για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. ή σε τρίτα πρόσωπα λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας directplus.gr από αυτούς

4. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο directplus.gr. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας directplus.gr, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

5. Ο δικτυακός τόπος directplus.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά την διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών του χρήστη. Επιπλέον δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

6. Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο δικτυακό τόπο directplus.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφάλειας των δικτυακών αυτών τόπων ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

7. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου directplus.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας directplus.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του δικτυακού τόπου directplus.gr και να μεταβάλει τη φύση ή και το περιεχόμενο του για λόγους συντηρήσεως, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

8. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου directplus.gr δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.

9. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας "Όροι Χρήσης" είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο directplus.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενό της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

10. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (στο εξής ‘directplus.gr ’) οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

11. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της directplus.gr  είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 17:00 στα τηλέφωνα 2102444774. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας directplusinsurance.gr ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χρήστες της υπηρεσίας directplus.gr  μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@directplus.gr.

12. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας directplus.gr, η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της directplus.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

13. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.

14. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η directplus.gr  η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

15. Η directplus.gr  δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

16. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς στη DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας directplus.gr.

17. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της directplus.gr   σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί πρόταση για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Β. Προϊόντα Κλάδου Ασφάλισης

Ι. Διαδικασία και όροι προμήθειας

1. Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων με τη DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος Χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα της directplus.gr.

2. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.

3. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόκλισης όμως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου ΙΙ. του παρόντος κεφαλαίου Β.

4. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να επιμελείται την είσπραξη και εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 και την ΠΕΕ 86/5.4.2016. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τον Χρήστη στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και προς την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω της Υπηρεσίας  directplus.gr  και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά άλλως να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης του, ως αναφέρεται υπό Β. Ι. 3 ανωτέρω και υπό Β ΙΙ αμέσως κατωτέρω. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς η  DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση από τη DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.  όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.

5. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης/ πρότασής του στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της αίτησης/ πρότασης έως και την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη τις απαιτούμενες κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στη DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/ πρότασης ασφάλισης ή καταγγελία/ ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση.

ΙΙ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

A. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε  περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. του σχετικού  έγγραφου εντύπου εναντίωσης που επισυνάπτεται εις το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης με την συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού  έγγραφου εντύπου εναντίωσης που επισυνάπτεται εις το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση που η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.  ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν:

i) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4364/2016.

ii) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.

Β. Ο Χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του αρ. 4θ' παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην  DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη.

1. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε στην Διεύθυνση Δεκελείας αρ. 96 και Ανεμώνης αρ. 5, Τ.Κ. 13678 Αχαρνές Αττικής, υπ’ όψιν τμήματος ασφαλίσεων, από το οποίο στην συνέχεια προωθούνται στην ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν για τις δικές της ενέργειες. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίες που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης,  να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

ΙΙΙ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. διαθέτει σύστημα διαχείρισης παραπόνων (αιτιάσεων), σύμφωνα με την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως Παράπονο -Αιτίαση νοείται, κατά τα άρθρα 2 των με αριθμό 88 και 89/5.4.2016 Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η έγγραφη εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ή από πρόσωπο που σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται από την Ασφαλιστική Επιχείρηση,. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται , οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directplus.gr

με φαξ στο 2102478060

ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δεκελείας 100 & Ανεμώνης 5, 13678, Αχαρνές

Για την υποβολή αιτίασης-παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • αριθμός συμβολαίου ή αριθμός κυκλοφορίας οχήματος σε περίπτωση απώλειας του συμβολαίου
 • σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.

Η αιτίασή σας θα εξετασθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων το οποίο θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Σε περίπτωση που η αιτίασή σας αφορά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. θα διαβιβάζει το παράπονο/αιτίασή σας στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση. Η διαχείριση αιτιάσεων από την ασφαλιστική επιχείρηση υπόκειται στις διατάξεις της με αριθμό 88/5.4.2016 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας, θα λάβετε απάντησή με το μέσο που θα μας υποδείξετε στην αιτίασή σας (ταχυδρομικά, email, ή fax)είτε από εμάς ή και απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση. Αντιστοίχως τα ανωτέρω ισχύουν για την ανταπόκριση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση αιτιάσεων που απευθύνονται σ’ αυτήν, οπότε και το ανωτέρω διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασης από την ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση, που δε λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα σας σταλεί έγγραφη ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης, αναφέροντας ταυτόχρονα και το χρόνο που υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση.Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί ο κ. Δημήτρης Κορρές, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

e mail: korres@directplus.gr

τηλ.: 2102444774

Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με τις Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 88/5.4.2016 και 89/5.4.2016.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν περιορίζει τα δικαιώματα σας για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτής αιτίασης-παραπόνου, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, δεν διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στις ακόλουθες αρχές:

1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα

Τηλ.: 1520

Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549

Email: info@efpolis.gr

2. Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

Fax.: 210 6460414

Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι 1 έτος από τη στιγμή που κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H αναφορά σας αυτή δε διακόπτει, ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που θα λάβετε, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στην παρακάτω διεύθυνση:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα

Τηλ: 210 3205223

Fax: 210 3205438

Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Δυνάμει των ευρωπαϊκών κανόνων για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (Οδηγία 2013/11/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013) προς τους οποίους η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας έγινε με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους πιστοποιημένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr) ,β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr), γ) ADR POINT ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, δ) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο:http://ec.europa.eu/odr.

Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.  ως ασφαλιστικού συμβούλου ή/ και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. ασφαλιστικής επιχείρησης.

ΙV. Προσωπικά δεδομένα

1. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της υπηρεσίας directplus.gr, καθώς και των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω ασφαλισμένους προς τον σκοπό συνάψεως σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης μέσω της υπηρεσίας directplus.gr με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από την επί τω τέλει σύναψη αυτής. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, προτιμήσεις καταναλωτικών αγαθών, κλπ. και ενδεχομένως και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, οικογενειακό ιστορικό κλπ. Τα δεδομένα αυτά η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε συλλέγει από αυτήν την ιστοσελίδα, την αίτηση ασφάλισης του Χρήστη, τις δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των Χρηστών με την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου που έχει αναλάβει η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιριών αλλά και τυχόν άλλες προωθητικές ενέργειες που αυτή τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Επίσης, η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Η περαιτέρω τήρηση, επεξεργασία, ή/και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις συνεργαζόμενες με την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. ασφαλιστικές εταιρίες που προμηθεύουν το προϊόν διέπονται από τους αντίστοιχους όρους των εταιριών αυτών και τις διατάξεις των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

2. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ' εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματος του και έναντι αντιτίμου, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά τους δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/97.

3. Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας directplus.gr τηρούνται σε αρχείο από την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αχαρνές Αττικής, Δεκελείας αρ. 96 και Ανεμώνης αρ. 5, τηλ. 210 2444774, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τους σκοπούς που ανωτέρω αναφέρονται, ήτοι τόσο για τον σκοπό της παροχής και εκτέλεσης των υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου που έχει αναλάβει η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιριών, όσο και για τον σκοπό άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.

4. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε._ και τις συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. με έγγραφη δήλωση του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directplus.gr.

5. O Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε..

6. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό στους servers που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα που ανωτέρω περιγράφονται, εφαρμόζονται σήμερα και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας

 • Τελευταίας τεχνολογίας UTM firewall WatchGuard με IPS, Web Filtering, ANtiVirus.
 • Kaspersky antivirus
 • High Availability infrastructure με Hyper V Cluster στα συστήματα μας
 • Password Policy and other security policies μέσα από Group Policy in Active Directory
 • File server with special permissions per user
 • Monitoring Tools on Network Traffic

Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε συμμορφώνεται και με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των συνεργαζόμενων με αυτή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@directplus.gr.

7. Η DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.

VI. Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.  οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε.  ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οι σχέσεις μεταξύ DIRECT PLUS INSURANCE ΕΠΕ και ΣΙΑ Ε.Ε και Χρηστών διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου ή δυνάμει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπου τυχόν υπερισχύει.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 190/2006 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΕ 86/5.4.2016 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δείτε ακόμη

Ότι θέλετε να μάθετε για την ασφάλιση και την οδήγηση του οχήματός σας είναι εδώ. Όλοι εδώ στη direct insurance θεωρούμε ότι η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας και να σας ενημερώσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 210 24 44 774

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι